Exchange and return

เงื่อนไขในการเปลี่ยนสินค้า (รองเท้าและสินค้าสำเร็จรูปทุกชนิด)

1. กรณีที่ลูกค้ามาซื้อสินค้าที่หน้าร้าน ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ เนื่องจากลูกค้าได้มาเลือกลองสินค้าและตรวจสอบคุณภาพด้วยตัวเองอย่างรอบคอบแล้ว(ยกเว้นลูกค้าที่ซื้อฝาก)
2. กรณีที่ซื้อสินค้าผ่านทาง online ต้องการเปลี่ยนสินค้า ทางท่านจำเป็นต้องแจ้งให้ทางเราทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วันหลังจากรับสินค้า หากรับสินค้าทางไปรษณีย์จะนับตั้งแต่วันที่มีผู้เซ็นรับสินค้า หากเป็นลูกค้าที่ซื้อฝาก สามารถเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า
3. สินค้าที่เปลี่ยน ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน และต้องไม่มีรอยหรือการพับของหนัง และตำหนิเพิ่มจากสภาพก่อนส่ง
4. ทางร้านจะตรวจสอบสินค้าเดิมก่อนส่งสินค้าตัวใหม่ให้ลูกค้า
5. หากต้องการเปลี่ยนสินค้า ท่านจำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ทั้งไปและกลับ
6. ในกรณีที่สินค้ามีรายละเอียด เช่น รอยการตัด/เย็บไม่เหมือนในรูปหรือสีของหนัง หรือผ้าเพี้ยนไม่ตรงตามภาพ ประเภทของหนัง รอบบนหนัง รอยของหนังที่ตา่งจากภาพ วัสดุและสีของอะไหล่ หรือขนาด ซึ่งรายละเอียดต่างๆตามนี้ ไม่สามารถใช้อ้างอิงกับสินค้าตัวจริงได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนสินค้าท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามข้อ5
7. ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆทางเราขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูล หรือเพิ่มเติมข้อตกลงต่างๆได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ ทางเราของสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน และคืนสินค้าทุกกรณี