Term and Condition

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

“Welcome to Urban Dude Club”
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หน้าเพจนี้ประกอบไปด้วยข้อกำหนด
และเงื่อนไขการจำหน่ายและจัดส่งสินค้า (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า “สินค้า”)
ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ www.urbandudestore.com (“เว็บไซต์”) ของเราแก่ท่าน
(“เงื่อนไข”)
โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้
การที่ท่านสั่งซื้อสินค้าใดๆของเรา หมายความว่า ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด
และเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้


เว็บไซต์นี้เป็นของ บริษัท เออเบิ้น ดู๊ด จำกัด จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย
ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาห้ามผู้ใดลอกเลียนแบบ
หรือนำไปใช้ ในลักษณะ “เชิงพาณิชย์” มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

การบรรยายสินค้าและราคา

เราจะพยายามอย่างดีที่สุดในการแสดงสินค้า จัดทำรายละเอียด ข้อมูลสินค้า
รวมถึงราคาสินค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้ท่านได้
เลือกซื้อสินค้าที่ตรงตามความต้องการของท่านให้ได้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม
หากมีข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของราคาที่ท่านได้สั่งซื้อ เราจะแจ้งท่าน
ในเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด และยังคงให้ท่านตัดสินใจว่าจะยังคงยืนยันคำสั่งซื้อของท่าน
เช่นเดิม ณ ที่รายละเอียด และราคาที่ถูกต้อง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นไป
ถ้าเราไม่สามารถติดต่อท่านได้ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก ถ้าท่านยกเลิก
คำสั่งซื้อก่อนที่เราจะจัดส่งสินค้าไปให้ท่าน และท่านได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้น
แล้วท่านจะได้รับเงินคืนทั้งหมด


ราคานั้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เข้าไว้แล้ว หากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
จะมีการคิดเพิ่มเติมจากราคาสินค้า ค่าจัดส่งดังกล่าวจะแสดงไว้อย่างชัดเจน
และรวมอยู่ใน “ราคารวมสุดท้าย”


รูปภาพที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ อาจมีการตกแต่งภาพ สีที่ปรากฏอาจแตกต่างจาก
สีจริงเล็กน้อย

หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามการสั่งซื้อ สามารถติดต่อได้ที่
info@urbandudestore.com

การสั่งซื้อสินค้า

ท่านจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อที่จะสามารถเข้าใช้บริการ
(ซื้อสินค้า)ของ Urban Dude และเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากทาง
Urban Dude โดยท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือทำการปรับปรุงข้อมูลของท่าน
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอในการใช้บริการ(ซื้อสินค้า)และรับข่าวสาร ข้อมูล ท่านมี
หน้าที่ในการเก็บรักษาบัญชีข้อมูล รหัสผ่านในการเข้าใช้งานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ
ท่านต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีข้อมูล
รหัสผ่านในการเข้าใช้งานของท่าน นอกจากนี้ หากท่านไม่สามารถจำรหัสผ่าน
ในการเข้าใช้งานหรือบัญชีของท่านได้ Urban Dude จะไม่รับผิดชอบทั้งทางตรง
หรือทางอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น หรือที่เกิดจาก
การลืมบัญชีข้อมูล รหัสผ่านในการเข้าใช้งานของท่าน


ในการยื่นคำสั่งซื้อ ท่านจะต้องทำตามขั้นตอน การช้อปปิ้งทางออนไลน์ในเว็บไซต์นี้
หลังจากนี้แล้ว ท่านจะได้รับคำยืนยันคำสั่งซื้อ เพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบข้อมูล
การสั่งซื้อของท่านก่อนที่จะสั่งซื้อ เมื่อท่านกดสั่งซื้อแล้ว ทางเราจะส่งใบยืนยัน
คำสั่งซื้อของท่าน ซึ่งจะมีรายละเอียดสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อไป สัญญาจะไม่เกิดขึ้น
จนกว่าทางเราจะได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า

เรามีสิทธิ์ในการยกเลิกสินค้าใดๆ ออกจากหน้าเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าเวลาใด และ/หรือลบ
หรือแก้ไขข้อมูล หรือ เนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ได้

เราอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ หากเกิดจากกรณี ดังต่อไปนี้
1. ทางเราไม่สามารถเข้าถึงการชำระเงินเงินของท่านได้
2. ราคา หรือรายละเอียดของสินค้าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
3. หากท่านไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการให้บริการของเรา
4. สินค้าหมด
5. ทางเราไม่สามารถส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของท่านได้

ท่านต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับทั้งหมด รวมถึงพิธีศุลกากรที่จำเป็น
ทั้งหมด การนำเข้าหรือใบอนุญาตอื่นๆ เพื่อซื้อสินค้าจากเว็บไซต์เรา
การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าบางรายการอาจถูกห้ามในบางประเทศ ทั้งนี้เราไม่ได้เป็น
ตัวแทนและไม่รับผิดชอบต่อการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าที่ท่านซื้อ

การชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินโดยใช้ช่องทางบริการชำระเงินของเรา ที่แสดงรายชื่อไว้ใน
เว็บไซต์ของเรา ท่านยังสามารถชำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วนของราคาสินค้า
โดยใช้ e-gift card, wallet credit หรือคูปองส่งเสริมการขาย ได้เช่นกัน

เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เรามีการเข้ารหัสข้อมูลบัตร
ของท่าน เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อของท่าน เราจะร้องขอให้มีตรวจสอบเบื้องต้น
(pre-authorization) กับบัตรของท่านเพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินเหลือเพียงพอสำหรับ
ทำธุรกรรมได้ คำสั่งซื้อจะยังไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นนี้
จะเสร็จสิ้นลง เงินในบัตรของท่านจะถูกหักทันทีที่เราได้ส่งคำยืนยันคำสั่งซื้อ
ไปยังท่าน บัตรนั้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบเบื้องต้นได้
โดยผู้ออกบัตร ถ้าเราไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ออกบัตร
เราไม่ขอรับผิดต่อความล่าช้าใดๆ ในการส่งมอบสินค้า หรือการไม่ส่งมอบสินค้า

ทั้งนี้หากท่านเลือกชำระเงินด้วย Paypal ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้า
หากยังไม่ได้รับการยืนยันที่อยู่

การจัดส่งสินค้า

เมื่อคำสั่งซื้อได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะรีบจัดส่งให้ถึงมือท่าน
โดยเร็วที่สุด ประมาณ 1-3 วันสำหรับการจัดส่งภายในประเทศไทย

ทั้งนี้หากสินค้าที่จัดส่งไป ไม่ใช่สินค้าที่ท่านสั่งซื้อ หรือสินค้าที่ส่งไปเสียหาย
หรือมีตำหนิ หรือส่งไปไม่ครบตามจำนวนที่ท่านได้สั่งซื้อไว้
ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ เว้นแต่ท่านต้องแจ้งถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใน
1 วัน ทำการนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า การแจ้งดังกล่าวท่านสามารถแจ้งผ่าน
contact ของทางเราได้ทุกช่องทาง

กรรมสิทธิ์

ข้อมูลของท่านที่มีอยู่ หรือข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา รวมถึงซอฟแวร์,
ภาพ, ข้อความ, กราฟิก, โลโก้ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
ลิขสิทธิ์ภาพ, เสียง, วิดีโอ, เพลง, และข้อมูลของท่าน (“เนื้อหาของ Urban Dude”)
และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ
Urban Dude

เหตุสุดวิสัย

เราไม่ขอรับผิดชอบต่อท่านสำหรับการละเมิด การถูกขัดขวาง หรือความล่าช้า
ในการปฏิบัติตามสัญญา อันมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่เกินความสามารถ
ในการควบคุมของเราอย่างมีเหตุมีผล รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ :
1. การนัดหยุดงาน การปิดประตูโรงงาน หรือการเคลื่อนไหวอื่นใดทางอุตสาหกรรม
2. ความไม่สงบกลางเมือง การจลาจล การโจมตีจากผู้ก่อการร้าย หรือการข่มขู่ว่า
จะโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศจากทางรัฐบาลแล้วหรือไม่
ก็ตาม) หรือการข่มขู่ การมีแนวโน้ม หรือการเตรียมการสำหรับการเกิดสงคราม
3. ไฟไหม้ ระเบิดรุนแรง พายุรุนแรง น้ำท่วม แผ่นดินไหว ดินถล่ม โรคระบาด
หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ
4. การไม่สามารถใช้ การขนส่งทางรถไฟ การจัดส่งสินค้า ทางอากาศยาน
ทางรถยนต์ หรือวิธีการขนส่งอื่นๆ ทั้งของรัฐและของเอกชน
5. ไม่สามารถที่จะใช้เครือข่ายโทรคมนาคมทั้งของรัฐและของเอกชน
6. กฎหมาย กฤษฎีกา การออกกฎหมายใหม่ ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อจำกัดของ
หน่วยงานรัฐใดๆ การนัดหยุดงาน การล่มลง หรืออุบัติเหตุในด้านการจดส่งสินค้า
ไปรษณีย์ หรือการขนส่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในสถานการณ์ที่เหตุสุดวิสัยนั้นเกิดขึ้นเป็นเวลานานกว่าหนึ่งสัปดาห์
ทั้งท่านหรือเราสามารถบอกเลิกสัญญาได้ หลังจากได้ส่งหนังสือบอกกล่าวบอก
เลิกสัญญาแล้ว โดยไม่ต้องรับผิดชอบใด นอกเหนือจาก การคืนเงินค่าสินค้าที่ท่าน
ได้ชำระแล้วและยังไม่ได้รับส่งมอบสินค้า

ถ้าเราได้ทำสัญญาจัดหาสินค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายๆ กันให้กับลูกค้ามากกว่า
หนึ่งราย และเราถูกขัดขวางจนไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุพันธะของเราที่มีต่อท่าน
ได้ทั้งหมด ด้วยมีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัย เราอาจพิจารณา ด้วยดุลพินิจของเรา
แต่เพียงผู้เดียว ว่าสัญญาฉบับใดบ้างที่เราจะปฏิบัติตามและปฏิบัติตามถึงขอบเขตใด

เราขอสงวนสิทธิ์ ด้วยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในวิธีการที่เรารับมาใช้ ในการปฏิบัติ
ให้บรรลุพันธะหน้าที่ของเราภายใต้สัญญา แม้ว่าจะเจอกับเหตุสุดวิสัยก็ตาม

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
info@urbandudestore.com หรือโทร 091 780 2292